Masz pytania? Zadzwoń - (+48) 91 88 76 022
  Sunlux24 Facebook Sunlux24 Youtube

Regulamin
Zawarcie umowy pomiędzy Kupującym a Sprzedającym może nastąpić na dwa sposoby:

1. Kupujący ma prawo przed złożeniem zamówienia do negocjacji wszelkich zapisów umowy ze Sprzedającym, w tym również zmieniających zapisy poniższego regulaminu. Negocjacje, te powinny być prowadzone w formie pisemnej i kierowane na adres Sprzedającego: Helut Marcin Dębicki ul. Ks. Hugona Kołłątaja 14/U1, 71-525 Szczecin.

2. W przypadku zrezygnowania przez Kupującego z możliwości zawarcia umowy na drodze indywidualnych negocjacji zastosowanie do Klientów będących ma poniższy regulamin i stosowne przepisy prawa.


Regulamin sprzedaży sklepu Internetowego sunlux24.pl§ 1 Informacja ogólne

Sklep internetowy działający pod adresem sunlux24.pl prowadzony jest Marcina Dębickiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Helut Marcin Dębicki z siedzibą w Szczecinie

Adres: ul Ks. Hugona Kołłątaja 14/U1, 71-525 Szczecin

NIP: 8512675053

REGON: 320659286

Telefon : (+48) 91 88 76 022

Telefon komórkowy: 664 910 542

E-mail: info@sunlux24.plDane Działu Obsługi Klienta

Telefon: (+48) 91 88 76 022

Telefon komórkowy: 664 910 542

E-mail: info@sunlux24.pl§ 2 Wyjaśnienie pojęć

1. Adres reklamacyjny- ul Ks. Hugona Kołłątaja 14/U1, 71-525 Szczecin

2. Dostawa ? rodzaj usługi przewozowej wraz z określeniem przewoźnika i kosztu dostawy szczegółowo opisana w zakładce Dostawa;

3. Klient zarówno Kupujący jak i Konsument.

4. Kodeks cywilny ? ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku z późniejszymi zmianami.

5. Kodeks dobrych praktyk ? zbiór zasad postępowania, a w szczególności norm etycznych i zawodowych , o których mowa w art 2 pkt. 5 Ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym z dnia 23 sierpnia 2007 roku z późniejszymi zmianami.

6. Kontakt z Klientem ? następuje przez Dział Obsługi Klienta:

- tel +91 88 76 022;

- e. mail. info@sunlux24.pl;

Koszt telefonicznego połączenia z Działem Obsługi Klienta jest równy kosztom pobieranym przez operatora sieci z której korzysta Klient. Sprzedający nie pobiera za połączenie z Działem Obsługi Klienta żadnych dodatkowych opłat.

7. Konsument ? pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedającego zakupu niezwiązanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

8. Koszyk ? lista produktów sporządzona z oferowanych w sklepie produktów na podstawie wyborów Kupującego .

9. Kupujący - stroną dokonującą zakupów w sklepie internetowym osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub inna jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedającego zakupu związanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

10. Miejsce wydania rzeczy ? adres pocztowy wskazany w zamówieniu przez Kupującego jako miejsce dostawy.

11. Moment wydania rzeczy ? moment, w którym Kupujący lub wskazana przez niego do odbioru osoba trzecia lub podmiot prawny obejmie rzecz w posiadanie.

12. Płatność ? metoda dokonania zapłaty za przedmiot umowy i dostawę wymieniona w zakładce płatności;

13. Prawo konsumenckie ? Ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku.

14. Produkt ? rzecz zamówiona i wyprodukowana według specyfikacji Kupującego, służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

15. Produkt gotowy ? rzecz, która może być przedmiotem zamówienia, a nie została wyprodukowana według indywidulanej specyfikacji Kupującego

16. Przedmiot umowy ? zamówiony przez Kupującego produkt, którego możliwość wyprodukowania (produkt) i dostawy albo sprzedaży i dostawy (produkt gotowy) potwierdzi Sprzedający.

17. Sklep ? sklep internetowy działający na stronie sunlux24.pl zwany sklepem internetowym sunlux24.pl.

18. Sprzedający Marcin Dębicki prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Helut Marcin Dębicki.

19. Sprzedaż ? sprzedaż detaliczna obejmująca zamówienia do 20 sztuk osłon okiennych tego samego wymiaru i rozmiaru;

20. Sprzedaż hurtowa ? zamówienie powyżej 20 sztuk osłon okiennych tego samego wymiaru i rodzaju;

21. Przedmiot transakcji - produkty prezentowane przez Marcina Dębickiego na stronie sunlux24.pl. w chwili składania zamówienia na stronie sunlux24.pl.

22. Wada fizyczna ? niezgodność rzeczy sprzedanej z umową, a w szczególności jeśli rzecz:

a. nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;

b. nie ma właściwości, o których istnieniu Sprzedający zapewnił Konsumenta;

c. nie nadaje się do celu, o którym Konsument poinformował Sprzedającego przy zawarciu umowy, a Sprzedający nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;

d. została Konsumentowi wydana w stanie niezupełnym;

e. w razie nieprawidłowego jej zamontowania i uruchomienia, jeżeli czynności te zostały wykonane przez Sprzedającego lub osobę trzecią, za którą Sprzedający ponosi odpowiedzialność, albo przez Konsumenta, który postąpił według instrukcji otrzymanej od Sprzedającego, nie ma ona właściwości, o której zapewniał producent lub jego przedstawiciel lub osoba, która wprowadza rzecz do obrotu w zakresie swojej działalności gospodarczej oraz osoba, która przez umieszczenie na rzeczy sprzedanej swojej nazwy, znaku towarowego lub innego oznaczenia odróżniającego przedstawia się jako producent, chyba że Sprzedający zapewnień tych nie znał ani, oceniając rozsądnie, nie mógł znać albo nie mogły one mieć wpływu na decyzję Konsumenta o zawarciu umowy , albo gdy ich treść została sprostowana przed zawarciem umowy.

23. Wada prawna ? sytuacja, kiedy rzecz sprzedana stanowi własność osoby trzeciej albo jest obciążona prawem osoby trzeciej, a także jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu rzeczą wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu.

24. Zamówienie ? oświadczenie woli Kupującego, złożone za pośrednictwem sklepu określające jednoznacznie:

- w przypadku produktu pełną jego specyfikację umożlwiającą wyprodukowanie produktu według indywidualnego zamówienia Kupującego, ilość produktów, rodzaj dostawy, rodzaj płatności, miejsce dostawy, dane Kupującego a zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy pomiędzy Kupującym a Sprzedającym;

- w przypadku produktu gotowego oświadczenie woli Kupującego złożone za pośrednictwem sklepu określające jednoznacznie: rodzaj i ilość produktów, rodzaj dostawy, rodzaj płatności, miejsce dostawy, dane Kupującego a zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy pomiędzy Kupującym a Sprzedającym.§ 3 Polityka prywatności i ochrona danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych jest Sprzedający.

2. Dane osobowe przekazywane Sprzedawcy, są przetwarzane wyłącznie przez Sprzedawcę i wykorzystywane wyłącznie w celu realizacji umowy, a o ile Klient wyrazi na to odrębną zgodę także w celu informowania o nowych produktach, usługach oraz promocjach oferowanych przez sklep internetowy sunlux24.pl.

3. Dokonując zakupów w sklepie internetowym sunlux24.pl Klient podając przy składaniu zamówienia swoje dane osobowe Sprzedającemu wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez Sprzedającego w celu realizacji złożonego zamówienia. Zasady dotyczące przechowywania danych osobowych Klienta określone są w dokumencie polityka prywatności sklepu internetowego sunlux24.pl udostępnionego na stronie internetowej sklepu w zakładce Polityka Prywatności.

4. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133 poz. 883) oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.

5. Dane osobowe znajdujące się w bazie danych sklepu internetowego sunlux24.pl nie są przekazywane podmiotom nie uczestniczącym w realizacji zamówienia.

6. Klient sklepu internetowego sunlux24.pl ma prawo do wglądu do swoich danych osobowych, ich modyfikowania oraz usunięcia.§ 4 Kolory, opisy i zdjęcia produktów

Z uwagi na indywidualne ustawienia komputera Klienta (kolor, parametry techniczne, rozdzielczość i proporcje ekranu) mogą pojawiać się różnice pomiędzy wyglądem produktu umieszczonym na zdjęciu na stronie sklepu internetowego sunlux24.pl a rzeczywistym wyglądem produktu. Aby uniknąć takich sytuacji istnieje możliwość otrzymania przez Klienta bezpłatnego próbnika kolorów. Liczba bezpłatnych próbników udostępniona Klientowi przez sklep ograniczona jest do 5 sztuk i dostarczana jest na koszt Sprzedającego. Sklep internetowy sunlux24.pl podkreśla, że jedynie zamówienie bezpłatnego próbnika koloru daje Klientowi pewność, dotyczącą rzeczywistego koloru zamawianego produktu. W sprawie otrzymania próbnika kolorów Klient proszony jest o kontakt z Działem Obsługi Klienta. W przypadku jakichkolwiek innych wątpliwości Klient jest proszony przed podjęciem decyzji dotyczącej złożenia zamówienia o kontakt telefoniczny z Działem Obsługi Klienta.§ 5 Ogólne warunki dotyczące zawierania umów

1. Umowa zawierana jest w języku polskim, zgodnie z polskim prawem i niniejszym regulaminem.

2. Sprzedający świadczy głównie usługi sprzedaży produktów według indywidualnej specyfikacji wskazanej przez Klienta. Produkt po złożeniu zamówienia i zawarciu umowy jest indywidualnie dla Klienta według podanej przez niego specyfikacji produkowany. W sytuacji gdy Sprzedający będzie oferował do sprzedaży produkt gotowy okoliczność ta będzie wyraźnie oznaczona przy opisie produktu na stronie sklepu internetowego.

3. Sprzedający jest zobowiązany i zobowiązuje się świadczyć usługi i dostarczać rzeczy wolne od wad.

4. Potwierdzenie, udostępnienie, utrwalenie i zabezpieczenie wszelkich istotnych postanowień umowy w celu uzyskania dostępu do tych informacji w przyszłości następuje przez:

- wysłanie na wskazany przez Klienta adres e-mail potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji wraz z informacjami

dotyczącymi szczegółów zamówienia oraz informacji o prawie odstąpienia od umowy, a o ile Klientowi nie będzie przysługiwało prawo odstąpienia od umowy informacji o niemożności skorzystania z tego prawa z podaniem podstawy prawnej i wraz z linkami do pobrania przez Klienta regulaminu sklepu i wzorca odstąpienia od umowy;

- dołączenia do zrealizowanego zamówienia wysłanego do wskazanego miejsca wydania wydrukowanego dowodu zakupu, informacji o prawie odstąpienia od umowy wraz z wydrukowanym formularzem wzorca odstąpienia od umowy a o ile Klientowi nie będzie przysługiwało prawo odstąpienia od umowy informacji o niemożności skorzystania z tego prawa z podaniem podstawy prawnej.

5. Sprzedający nie pobiera żadnych opłat za komunikację z nim z wykorzystaniem środków porozumiewania na odległość, a Klient poniesie jej koszty w wysokości wynikającej z umowy jaką zawarł z osobą trzecią świadczącą na jego rzecz określoną usługę umożliwiającą porozumiewanie na odległość.

6. Klient może skorzystać z opcji zapamiętania jego danych przez sklep w celu ułatwienia procesu składania kolejnego zamówienia. W tym celu Klient powinien podać login i hasło, niezbędne do uzyskania dostępu do swojego konta. Login i hasło są ciągiem znaków ustalanych przez Klient, który ma obowiązek zachowania ich w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich. Klient ma w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji danych oraz usuwania konta w sklepie .

7. Sprzedający stosuje się do kodeksu dobrych praktyk.§ 6 Ceny

1. Ceny podane w sklepie internetowym sunlux24.pl są ważne tylko w ofercie internetowej (nie obowiązują w sklepie stacjonarnym) i nie podlegają dodatkowym rabatom, które mogą w danym czasie obowiązywać w sklepie stacjonarnym.

2. Wszystkie ceny podawane w sklepie internetowym na stronie sunlux24.pl są wyrażone w złotych polskich (PLN). Podane ceny zawierają podatek Vat w wysokości obowiązującej na terenie Polski. Ceny produktów nie zawierają kosztu dostawy , który określony jest w cenniku dostaw.

3. Ceną wiążącą i ostateczną dla Klienta jest cena produktu podana na stronie sklepu internetowego sunlux24.pl przy produkcie w chwili składania zamówienia przez Klienta.

4. W przypadku gdyby Klient chciał zmienić konfigurację danego produktu po złożeniu zamówienia, możliwe jest to wyłącznie pod podjęciu kontaktu z Działem Obsługi Klienta.

5. Cena nie obejmuje kosztów przesyłki produktu. Przed złożeniem zamówienia Klient każdorazowo zostanie poinformowany o kosztach przesyłki. Wskazana na końcu zamówienia kwota ?do zapłaty? obejmuje cenę sprzedaży oraz koszt przesyłki produktu do Klienta. Niezależnie od tego Klient z kosztami przesyłki obowiązującymi w sklepie sunlux24.pl może zapoznać się na stronie internetowej sklepu w zakładce ?Dostawa?.

6. Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia wraz z kosztami dostawy przedstawiana jest na stronie sklepu internetowego sunlux24.pl, po dokonaniu przez Klienta wyboru formy dostawy zamówionego produktu i formy płatności.§ 7 Zamówienia

1. Opis i cena przedmiotu na stronie sklepu internetowego sunlux24.pl nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.

2. Klient może składać zamówienia przez całą dobę za pośrednictwem strony sklepu internetowego sunlux24.pl.

3. Aby dokonać zakupów w sklepie internetowym sunlux24.pl jest wymagana rejestracja użytkownika.

4. Przed złożeniem zamówienia Klient akceptuje postanowienia Regulaminu oraz zobowiązuje się do przestrzegania zawartych w nim zasad. Klient przed akceptacja postanowień Regulaminu ma możliwość zapoznania się z aktualną treścią Regulaminu w zakładce ?Regulamin?.

5. Klient składa zamówienie, dokonując wyboru produktu i konfigurując go według własnego życzenia w ramach dostępnych opcji konfiguratora. Wybrany i skonfigurowany produkt zostaje zamówiony za pomocą opcji ?KOSZYK?, a następnie w części ?ZAMÓWIENIE?, Klient wskazuje adres odbioru i rodzaj płatności za zamówienie.

6. Składając zamówienie Klient zobowiązany jest do wskazania:

a. zamawianego produktu lub produktów i jego (ich) konfiguracji oraz ilości zamawianych sztuk;

b. adresu, na jaki ma być dostarczony produkt;

c. danych i adresu, na jaki ma zostać wystawiona faktura;

d. ewentualnie innych specjalnych warunków zamówienia etc;

e. sposobu płatności;

f. danych kontaktowych, numerów telefonów, faxu i adresu poczty elektronicznej;

7. Po złożeniu zamówienia Klient dostaje wiadomość za pośrednictwem poczty elektronicznej potwierdzającej wpłynięcie zamówienia, które to wiadomości stanowi przyjęcie oferty Klienta i zawarcie umowy sprzedaży.

1 W przypadku podzielenia zamówienia na transze, Klient jest o tym informowany za pomocą poczty elektronicznej i ponosi wyłącznie koszty dostarczenia pierwszej przesyłki. Koszty dostarczenia pozostałych przesyłek wynikających z nowych zamówień powstałych z podzielenia zamówienia pierwotnego, ponosi Sprzedający.

2 W przypadku zakupu produktu będącego rzeczą nieprefabrykowaną, wyprodukowaną według specyfikacji Konsumenta służącą zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb, Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności, za dane wskazane przez Klienta w zamówieniu. Błędnie wskazane przez Klienta dane a w szczególności błędnie wskazany wymiar lub kolor, według którego został wykonany produkt nie są  podstawą złożenia reklamacji, skorzystania z prawa odstąpienia od umowy i żądania zwrotu zapłaconej ceny.

3 Proces realizacji zamówienia rozpoczyna się w chwili otrzymania zapłaty na rachunek bankowy Sprzedającego, a w sytuacji gdy Klient wybrał opcję zapłaty za pobraniem po wpływie na rachunek bankowy Sprzedającego zaliczki, o której mowa w § 8 ust. 5.

4 Klient ma możliwość złożenia zamówienia dotyczącego sprzedaży hurtowej (powyżej 20 sztuk osłon okiennych tego samego wymiaru i rodzaju) tylko po wcześniejszej konsultacji z Działem Obsługi Klienta. Koszt telefonicznego połączenia z Działem Obsługi Klienta jest równy kosztom pobieranym przez operatora sieci z której korzysta konsument ? Sprzedawca nie pobiera za połączenie z Działem Obsługi Klienta żadnych dodatkowych kosztów.

5 Zmian jakościowych i ilościowych w zamówieniu Klient może dokonywać, do momentu przystąpienia do procesu produkcji zamówionych produktów przez telefoniczny kontakt z Działem Obsługi Klienta. W trakcie rozmowy z Działem Obsługi Klienta, Klient zostanie poinformowany czy wprowadzenie zmian do złożonego zamówienia jest możliwe, czy też złożone zamówienie jest już realizowane według danych podanych przez Klienta.

6 Jeżeli istnieje możliwość wprowadzenia zmian, Klient jest informowany, że zmiany w złożonym przez Klienta zamówieniu mogą powodować zmianę ceny zamawianego produktu. W przypadku gdy zmiana zamówienia prowadzi do zwiększenia ceny produktu, Sprzedający przystąpi do realizacji zamówienia dopiero po dokonaniu przez Klienta dopłaty różnicy w cenie i wpływie tej sumy na rachunek bankowy Sprzedającego. W sytuacji gdy zmiana powoduje obniżenie ceny zamawianego produktu, Sprzedający dokonuje niezwłocznie zwrotu różnicy na wskazany przez Klienta numer rachunku bankowego lub przekazem pocztowym na wskazany przez Klienta adres. W przypadku Kupującego nie będącego Konsumentem koszty zwrotu przekazanej ceny sprzedaży ponosi Kupujący. W sytuacji gdy zmiany zamówienia złożonego przez Klienta będą powodowały trudności w jego realizacji Sprzedający ma prawo do odmowy realizacji zamówienia ze wskazanymi przez Klienta zmianami i wówczas Sprzedający wedle wyboru Klienta realizuje zmówienie w jego pierwotnym kształcie albo zwraca Klientowi uiszczoną przez niego cenę sprzedaży.

7 W przypadku produktów wykonywanych na indywidualne zlecenie Klienta, nie ma możliwości anulowania lub zmiany zamówienia po rozpoczęciu procesu produkcyjnego.§ 8 Płatności

1. Zapłaty za produkt, który ma być dostarczony można dokonać za pomocą systemu płatności Pay Pal, przelewami on line za pomocą systemu płatności PayU, kartami płatniczymi i kredytowymi obsługiwanymi przez system Pay Pal i PayU.

2. Zapłaty można dokonać także w formie przedpłaty za pomocą przelewu bankowego.

Dane Sprzedającego do zapłaty ceny sprzedaży za pomocą przelewu bankowego:

Marcin Dębicki, ul Ks. Hugona Kołłątaja 14/U1, 71-525 Szczecin,

numer rachunku bankowego 88249000050000450058761879.

W przypadku wyboru formy płatności tą metodą Klient na wskazany adres e-mail otrzyma informację o zamówieniu i dane do wykonania przelewu.

3. Zapłata za pobraniem dopuszczalna jest wyłącznie w przypadku zamówienia produktów gotowych.

4. Proces realizacji zamówienia produktu według indywidualnej specyfikacji Klienta rozpocznie się po zakończeniu przez Klienta procesu składania zamówienia w Sklepie Internetowym sunlux24.pl, przyjęciu zamówienia do realizacji przez Sprzedającego i wpływie całości ceny sprzedaży na rachunek bankowy Sprzedającego.

5. Sprzedający w przypadku uiszczania ceny sprzedaży za pomocą kart płatniczych lub przelewów elektronicznych korzysta z pośrednictwa serwisu Pay Pal lub PayU, który gwarantuje właściwe zabezpieczenie transakcji oraz przekazanie środków Sprzedającemu.

6. Szczegółowe informacje na temat realizacji płatności, zabezpieczeń oraz zasad przetwarzania i przechowywania danych uzyskanych w procesie płatności znajdują się na stronie serwisu Pay Pal lub PayU w zależności od wybranego przez Klienta operatora.

7. Brak wpływu środków pieniężnych stanowiących zapłatę za produkt zamówiony według indywidualnej specyfikacji Klienta w terminie 3 dni od dnia wysłania Klientowi potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji powoduje, iż Sprzedający ma prawo odstąpienia od zawartej umowy ? anulowanie zamówienia. Sprzedający o odstąpieniu od umowy informuje Klienta przez wysłanie wiadomości na adres poczty elektronicznej wskazanej przez Klienta.

8. Przeniesienie wierzytelności przysługującej Klientowi od Sprzedającego na inne podmioty, możliwe jest wyłącznie za uprzednią zgodą Sprzedającego udzieloną na piśmie pod rygorem nieważności.

9. Odstępstwa od wskazanych powyżej opisanych sposobów płatności są możliwe dla stałych Klientów sklepu. Uzgodnienie sposobu zapłaty następuje wówczas na podstawie indywidualnych pisemnych porozumień.§ 9 Dostawa

1. Czas realizacji zmówienia liczony jest począwszy od dnia wpływu ceny sprzedaży na rachunek bankowy Sprzedającego do momentu przekazania produktu firmie kurierskiej i wynosi od 3 do 6 dni roboczych, a w przypadku rolet z nadrukiem graficznym czas ten wydłuża się o kolejne 14 dni roboczych..

2. Zamówiony produkt wysyłany jest z miejsca siedziby Sprzedającego za pośrednictwem firmy kurierskiej wyłącznie na adres dostawy wskazany w zamówieniu.

3. Dostawa zamówionych produktów standardowo wykonywana jest przez firmę kurierską UPS.

4. Koszt wysyłki zamówionych produktów obciąża Klienta i określony jest na stronie sklepu internetowego sunlux24.pl w zakładce ?DOSTAWA.? O wysokości tych kosztów Klient jest informowany przed złożeniem zamówienia, zaś ostateczna cena ?do zapłaty? obejmuje cenę sprzedaży produktu wraz z kosztami przesyłki.

5. Termin dostawy produktów na terenie Polski powinien wynosić od 2 do 3 dni roboczych. Termin dostawy produktu poza granice Polski ustalany jest indywidualnie.

6. Łączny czas realizacji zamówienia wraz z dostawą powinien wynosić do 10 dni roboczych a w przypadku rolet z nadrukiem graficznym do 24 dni roboczych.

7. Wraz z produktem wydawany jest paragon fiskalny lub faktura VAT

8. W sytuacji, gdy Klient produktu nie odbierze i produkt zostanie zwrócony Sprzedającemu koszt jego ponownej przesyłki ponosi Klient.

9. Po otrzymaniu przesyłki Klient proszony jest o dokładne sprawdzenie paczki i otrzymanego produktu i proszony jest o poinformowanie o ewentualnych usterkach Sprzedającego. Przekazanie informacji o usterkach dostarczonej paczki nie jest warunkiem złożenia reklamacji.

10. Produkt dostarczony Konsumentowi musi być zgodny z umową zawarta ze Sprzedawcą.§ 10 Odstąpienie od umowy zawartej na odległość

1. Konsumentowi, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa przysługuje na podstawie art. 27 Ustawy o Prawach Konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33 i art. 34 ust. 2 Ustawy o Prawach Konsumenta z dnia 30 maja 2014 r.

2. Termin odstąpienia od umowy zawartej na odległość wynosi 14 dni od momentu wydania rzeczy, a do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

3. W przypadku gdy zamówienie składało się z kliku produktów wysyłanych osobno termin 14 dni liczy się od dnia, w którym Konsument wszedł w fizyczne posiadanie ostatniego z produktów lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w fizyczne posiadanie ostatniego z produktów.

4. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Konsument może złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik do regulaminu lub w innej pisemnej formie, a także przez wysłanie informacji o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczna na adres e-mail Sprzedającego.

5. Wraz z produktem Konsumentowi przesyłane jest pouczenie o prawie odstąpienia od umowy i formularz odstąpienia od umowy, z którego Konsument może skorzystać i wypełniony odesłać Sprzedającemu wraz ze zwracanym produktem. Odesłanie formularza nie jest jednak obligatoryjne dla skutecznego odstąpienia od umowy, wystraczające jest jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie, w którym Konsument poinformuje o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy.

6. Sprzedający niezwłocznie potwierdzi Konsumentowi wpływ oświadczenia o odstąpieniu od umowy na adres poczty elektronicznej Konsumenta podany przy składaniu zamówienia lub inny adres jeżeli został podany w złożonym oświadczeniu o odstąpieniu od umowy.

7. W przypadku odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą.

8. W przypadku odstąpienia od umowy proszę odesłać lub przekazać rzecz Sprzedającemu na adres Marcin Dębicki ul Ks. Hugona Kołłątaja 14/U1, 71-525 Szczecin, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.

9. Sprzedający zwraca zapłaconą przez Konsumenta cenę sprzedaży oraz koszt przesyłki produktu do Konsumenta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania oświadczenia o odstąpienia od umowy. Sprzedający może wstrzymać się z odesłaniem środków do czasu otrzymania produktu lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu odesłania produktu Sprzedającemu, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Sprzedający uiszczoną cenę i koszt przesyłki do Konsumenta zwraca na rachunek bankowy lub kartę, z których cena sprzedaży została zapłacona lub w przypadku płatności za pobraniem przekazem pocztowym na wskazany w zamówieniu przez Konsumenta adres. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego, Sprzedający nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu do-starczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

10. Odpowiadają Państwo za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

11. Konsument odsyła rzeczy będące przedmiotem umowy, od której odstąpił na własny koszt i ryzyko.

12. Na podstawie art. 38 ust. 3 Ustawy o Prawach Konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. powyższe zapisy dotyczące prawa Klienta do odstąpienia od umowy nie mają zastosowania do Konsumentów będących stroną umowy sprzedaży, której przedmiotem jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb. W takim przypadku wyłączone jest prawo Konsumenta do odstąpienia od umowy i zwrotu produktu, na podstawie art. 27 Ustawy o Prawach Konsumenta z dnia 30 maja 2014 r.

13. Dodatkowo do zapisu § 10 ust. 12 Konsumentowi zgodnie z art 38 ust. 1,2, 4-13 Ustawy o Prawach Konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w przypadkach:

- o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

- w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedający nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

- w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

- w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

- w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

- w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;

- w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

- w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

- w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

- o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę.

- zawartej w drodze aukcji publicznej;

- o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;

- o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.§ 11 Gwarancja

1. Sprzedający oświadcza, iż wszystkie produkty dostępne w Sklepie Internetowym sunlux24.pl są nowe oraz udziela na przedmiotowe produkty gwarancji na okres 24 miesięcy;

2. W sytuacji gdy Klient otrzyma produkt wadliwy, a wady produktu są wadami istotnymi i nie istnieje możliwość ich usunięcia a także gdy produkt jest niezgodny z opisem w złożonym przez Klienta zamówieniu Sprzedający wymieni produkt wadliwy na nowy wolny od wad. W sytuacji gdy wymiana produktu na nowy nie jest możliwa z uwagi na niedostępność komponentów, z których został wykonany w magazynach bądź z uwagi na zaprzestanie produkcji danego rodzaju produktu, Sprzedający ma prawo za zgodą Klienta do dostarczenia mu innego produktu o co najmniej takiej samej funkcjonalności i wartości, albo do odstąpienia od umowy i zwrócenia Klientowi uiszczonej przez niego ceny sprzedaży.

3. W sytuacji gdy wady produktu są tego rodzaju, że dadzą się usunąć, Sprzedający w ramach gwarancji ma prawo według swojego uznania do:

a. usunięcia wad;

b. wymiany rzeczy wadliwej na wolną od wad;

4. W przypadku opisanym w § 3 pkt a i b gdy naprawa lub wymiana rzeczy na nową nie jest możliwa z uwagi na ich niedostępność w magazynach bądź z uwagi na zaprzestanie produkcji danego rodzaju towarów Sprzedający ma prawo za zgodą Klienta do dostarczenia mu innego produktu o co najmniej takiej samej funkcjonalności i wartości, albo do odstąpienia od umowy i zwrócenia Klientowi uiszczonej przez niego ceny sprzedaży.

5. Produkty kupione w sklepie internetowym sunlux24.pl nie podlegają gwarancji w przypadku gdy:

a. zgłoszone przez Klienta wady dotyczą różnic pomiędzy koloru produktu umieszczonego na zdjęciu na stronie sklepu internetowego sunlux24.pl a wynikają z indywidualnych ustawień komputera Klienta (kolor) a Klient nie skorzystał z możliwości zweryfikowania tych parametrów zgodnie z § 4 regulaminu;

b. zostały uszkodzone mechanicznie w trakcie nieprawidłowego montażu lub użytkowania;

c. zostały uszkodzone wskutek długotrwałego działania czynników jak wilgoć, nasłonecznienie etc.;

d. nie były poddawane właściwej okresowej konserwacji lub czyszczeniu zgodnie ze wskazówkami zawartymi w informacji dołączonej do produktu;§ 12 Procedura składania reklamacji w postępowaniu gwarancyjnym

1. Klient ma obowiązek złożenia reklamacji w formie pisemnej nie później niż w terminie 1 miesiąca od dnia wykrycia wady.

2. Warunkiem koniecznym, aby sklep internetowy sunlux24.pl rozpatrzył reklamację jest:

a. dostarczenie do siedziby Sprzedającego osobiście lub za pomocą firmy kurierskiej lub poczty polskiej reklamowanego produktu z kopią faktury lub paragonu w opakowaniu gwarantującym odpowiednią ochronę produktu podczas transportu;

b. produkt musi zostać przysłany w formie kompletnej, zwłaszcza z akcesoriami, które mają wpływ na funkcjonalność danego produktu lub które mogą być jedną z przyczyn nieprawidłowego funkcjonowania.

c. do produktu musi być dołączony opis wady/usterki wraz z podaną sytuacją, kiedy (w jakiej sytuacji) wada/usterka występuje.

d. wskazanie trybu składania reklamacji i żądania reklamacyjnego;

3. Jeżeli produkt dostarczany jest do Sprzedającego za pomocą firmy kurierskiej lub poczty polskiej, Klient pokrywa koszt we własnym zakresie. Koszty przesyłki, jakie poniósł Klient zostaną mu zwrócone w przypadku uwzględnienia reklamacji. Wybór przewoźnika należy do Klienta.

4. Sprzedający nie przyjmuje paczek wysłanych na adres Sprzedającego ?za pobraniem?.

5. Zgłoszona wada/usterka podlega weryfikacji przez Sprzedającego, celem stwierdzenia czy usterka nie nastąpiła z winy Klienta. Reklamacja jest rozpoznawana w terminie 14 dni od dnia wpływu reklamacji.

6. W przypadku uwzględnienia reklamacji Klienta Sprzedający wedle własnego wyboru podejmuje działania opisane w § 10 ust 2 i 3.

7. Jeżeli produkt dostarczony do Sprzedającego okaże się sprawny i Sprzedający nie wykryje wady/usterki Sprzedający pobierze opłatę za zbadanie produktu i koszty zwrotnej przesyłki produktu do Klienta. W takiej sytuacji Klient nie otrzymuje zwrotu kosztów przesyłki do Sprzedającego o których mowa w § 11 ust.3.§ 12 Rękojmia

1. Sprzedający ponosi odpowiedzialność wobec Konsumenta na zasadach określonych w art. 556 Kodeksu cywilnego i kolejnych za wady (rękojmia).

2. W sytuacji gdy stroną umowy sprzedaży jest przedsiębiorca wyłączone zostaje stosowanie przepisów Kodeksu Cywilnego dotyczących rękojmi.

3. W przypadku umowy z Konsumentem jeżeli wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od momentu wydania rzeczy , przyjmuje się, że istniała ona w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Konsumenta.

4. Konsument jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, może:

a. złożyć oświadczenie o żądaniu obniżenia ceny;

b. złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy;

chyba że Sprzedający niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Jeżeli jednak rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Sprzedającego albo Sprzedający nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, nie przysługuje mu prawo do wymiany rzeczy lub usunięcia wady.

5. Konsument, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedającego usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedającego, przy czym przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia.

6. Konsument nie może odstąpić od umowy , jeżeli wada jest nieistotna.

7. Konsument jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, może również:

a. żądać wymiany rzeczy na wolną od wad;

b. żądać usunięcia wady.

8. Sprzedający jest obowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.

9. Sprzedający może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Konsumenta , jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów.

10. W przypadku, jeżeli rzecz wadliwa została zamontowana, Konsument może żądać od Sprzedającego demontażu i ponownego zamontowania po dokonaniu wymiany na wolną od wad lub usunięciu wady, jednak zobowiązany jest ponieść część związanych z tym kosztów przewyższających cenę rzeczy sprzedanej albo może żądać od Sprzedającego zapłaty części kosztów demontażu i ponownego zamontowania, do wysokości ceny rzeczy sprzedanej. W razie niewykonania obowiązku przez Sprzedającego , Konsument jest upoważniony do dokonania tych czynności na koszt i niebezpieczeństwo Sprzedającego .

11. Konsument , który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Sprzedającego dostarczyć rzecz wadliwą na adres reklamacyjny, a jeżeli ze względu na rodzaj rzeczy lub sposób jej zamontowania dostarczenie rzeczy przez Konsumenta byłoby nadmiernie utrudnione, Konsument obowiązany jest udostępnić rzecz Sprzedającemu w miejscu, w którym rzecz się znajduje. W razie niewykonania obowiązku przez Sprzedającego Konsument jest upoważniony do odesłania rzeczy na koszt i niebezpieczeństwo Sprzedającego .

12. Koszty wymiany lub naprawy ponosi Sprzedający, za wyjątkiem sytuacji opisanej w § 12 pkt 10.

13. Sprzedający obowiązany jest przyjąć od Konsumenta rzecz wadliwą w razie wymiany rzeczy na wolną od wad lub odstąpienia od umowy.

14. Sprzedający w terminie czternastu dni ustosunkuje się do:

a. oświadczenia o żądaniu obniżenia ceny;

b. oświadczenia o odstąpieniu od umowy;

c. żądania wymiany rzeczy na wolną od wad;

d. żądania usunięcia wady.

W przeciwnym wypadku uważa się, że uznał za uzasadnione oświadczenie lub żądanie Konsumenta.

15. Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi, a jeżeli przedmiotem sprzedaży jest rzecz używana przed upływem roku od momentu wydania rzeczy Konsumentowi .

16. Roszczenie Konsumenta o usunięcie wady lub wymianę rzeczy sprzedanej na wolną od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady jednak nie wcześniej niż przed upływem dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi, a jeżeli przedmiotem sprzedaży jest rzecz używana przed upływem roku od momentu wydania rzeczy Konsumentowi .

17. W przypadku, kiedy określony przez Sprzedającego lub producenta termin przydatności rzeczy do użycia kończy się po upływie dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi, Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi za wady fizyczne tej rzeczy stwierdzone przed upływem tego terminu.

18. W terminach określonych w § 12 pkt 15-17 Konsument może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny z powodu wady fizycznej rzeczy sprzedanej, a jeżeli Konsument żądał wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, bieg terminu do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany rzeczy lub usunięcia wady.

19. W razie dochodzenia przed sądem albo sądem polubownym jednego z uprawnień z tytułu rękojmi termin do wykonania innych uprawnień, przysługujących Konsumentowi z tego tytułu, ulega zawieszeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. Odpowiednio stosuje się również do postępowania mediacyjnego, przy czym termin do wykonania innych uprawnień z tytułu rękojmi, przysługujących Konsumentowi , zaczyna biec od dnia odmowy przez sąd zatwierdzenia ugody zawartej przed mediatorem lub bezskutecznego zakończenia mediacji.

20. Do wykonywania uprawnień z tytułu rękojmi za wady prawne rzeczy sprzedanej stosuje się § 12 pkt 15-16, z tym że bieg terminu rozpoczyna się od dnia, w którym Konsument dowiedział się o istnieniu wady, a jeżeli Konsument dowiedział się o istnieniu wady dopiero na skutek powództwa osoby trzeciej ? od dnia, w którym orzeczenie wydane w sporze z osobą trzecią stało się prawomocne.

21. Jeżeli z powodu wady rzeczy Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny, może on żądać naprawienia szkody, którą poniósł przez to, że zawarł umowę, nie wiedząc o istnieniu wady, choćby szkoda była następstwem okoliczności, za które Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności, a w szczególności może żądać zwrotu kosztów zawarcia umowy, kosztów odebrania, przewozu, przechowania i ubezpieczenia rzeczy, zwrotu dokonanych nakładów w takim zakresie, w jakim nie odniósł z nich korzyści, a nie otrzymał ich zwrotu od osoby trzeciej oraz zwrotu kosztów procesu. Nie uchybia to przepisom o obowiązku naprawienia szkody na zasadach ogólnych.

22. Upływ żadnego terminu do stwierdzenia wady nie wyłącza wykonania uprawnień z tytułu rękojmi, jeżeli Sprzedający wadę podstępnie zataił.§ 13 Odpowiedzialność Odszkodowawcza

W przypadku gdy Sprzedający z własnej winy naruszy obowiązki wynikające z zawarcia umowy, ewentualne roszczenia odszkodowawcze ograniczone są do możliwości żądania zapłaty odszkodowania za normalne następstwa działania lub zaniechania Sprzedającego, przy czym straty muszą zostać udowodnione i wykazane przez Klienta.§ 14 Postanowienia końcowe

1. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez serwery pocztowe przesyłania wiadomości na adres poczty elektronicznej wskazany przez Klienta w zamówieniu oraz za usuwanie i blokowanie poczty elektronicznej przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze Klienta (filtry antyspamowe).

2. Wszystkie nazwy produktów oferowanych do sprzedaży przez sklep internetowy sunlux24.pl są używane w celach identyfikacyjnych i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów Ustawy Prawo własności przemysłowej.

3. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego umieszczenia na stronie sklepu internetowego pod adresem sunlux24.pl i obowiązuje przez czas nieoznaczony.

4. Aktualna wersja regulaminu jest zawsze dostępna dla Klientów w zakładce regulamin. W trakcie realizacji zamówienia oraz w całym okresie posprzedażowym Klienta obwiązuje regulamin zaakceptowany przez niego przy składaniu zamówienia, chyba że Klient będący Konsumentem uzna nowy zapis regulaminu za bardziej korzystny i poinformuje Sprzedającego o wyborze aktualnego regulaminu, jako obowiązującego.